Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/200, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web pertany a Finques Santa Cristina, SL, amb domicili en C/ Pere Geronès , 21. Santa Cristina d’Aro(CP 17246), telèfon 972325885, informacio@finquessantacristina.com, NIF B17717216.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys i/o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Finques Santa Cristina,SL o de terceres persones amb els qui ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web.

Finques Santa Cristina, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de publicitar els seus productes i serveis.

Finques Santa Cristina, SL adverteix que tots els elements i referències citats únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa deFinques Santa Cristina, SL.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web accedeix per compte i iniciativa pròpia. Finques Santa Cristina, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pagina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Finques Santa Cristina, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que es facilita.

Protecció de dades

La visita a aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
Les dades de caràcter personal (incloent la imatge continguda en el document d’identificació, telèfon mòbil i adreça electrònica) que els usuaris facilitin a Finques Santa Cristina, SL seran tractats sota la responsabilitat de Finques Santa Cristina, SL per a l’adequat desenvolupament, manteniment, compliment i control de la relació precontractualo contractual entre els usuaris dels serveis de Wannahost.net i Finques Santa Cristina, SL.
Els usuaris podran exercir gratuïtament els drets de revocació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició que procedeixin, mitjançant l’adreça de correu electrònica informacio@finquessantacristina.com o l’adreça postal C/Pere Geronès, 21 , 17246 Santa Cristina d’Aro.